مهندس محمد رمضانی

موسس مدرسه مدیریت فرایند و آکادمی تحلیل کسب و کار

مهندس سیداحمد دلیری

مدیرعامل و موسس شرکت توسعه راهکار جهان مدیر

دکتر علی بزرگی امیری

عضو هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تهران

دکتر جعفر قیدرخلجانی

دکتری رشته مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر

دکتر غلامرضا توکلی

دکتری رشته مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

دکتر صوفی‌فرد

رئيس مطالعات منابع انساني و توسعه سيستم‌هاي مديريت

برای دریافت مشاوره پیام دهید.